Waarbij kan ik u helpen?

 

Als allround juridisch adviseur op het gebied van algemeen bestuursrecht en privaatrecht heb ik inmiddels ruim 25 jaar ervaring bij vooral de gemeentelijke overheid.
Door diverse opdrachten in een groot deel van Nederland ben ik in ruime mate ingevoerd binnen gemeentelijke politieke en bestuurlijke besluitvorming en ambtelijke processen.

In interim-opdrachten ligt in mijn werk de nadruk op beleids- en juridische advisering op het gebied van privaatrecht en algemeen bestuursrecht en Gemeenterecht, het Vastgoedrecht de juridische aspecten van grondontwikkeling.  In opdrachten heb ik veel te maken met het maken en beoordelen van overeenkomsten, juridisch adviseren en onderhandelingen met overheden, projectontwikkeling  en overleg met private partijen.
Verder participeer ik binnen gemeentelijke projectgroepen en ben ik verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit.

Overzicht werkzaamheden als Juridisch adviseur privaatrecht en bestuursrecht |
Jurist Grondzaken en Vastgoed


Bij diverse gemeenten/opdrachtgevers heb ik opdrachten uitgevoerd als jurist Grondzaken | Vastgoedrecht en juridisch adviseur privaat- en bestuursrecht met de volgende werkzaamheden:

• Vertegenwoordiging van de afdeling binnen gemeentelijke projectgroepen met betrekking tot de ontwikkeling van woningbouw, kantoorrealisering en bedrijventerreinen (o.a. SpaceBusinesspark Noordwijk)
• Beleidsvoorbereiding en beleidsadvisering op het gebied van grondzaken en economische zaken
• Adviseren over en begeleiden van (Europese) aanbestedingen
• Verwerven en verkopen van percelen grond voor- en door de gemeente
• Voeren van onderhandelingen met marktpartijen namens de gemeente
• Opstellen contracten op het gebied van PPS en het verzorgen van overeenkomsten in het kader van kostenverhaal
• Opstellen samenwerkingsovereenkomsten en realiseringsovereenkomsten voor de ontwikkeling van woon- winkel en     bedrijfsgebouwen
• Toepassing en advisering juridisch grondbeleidsinstrumentarium
• Verstrekken van informatie en voorlichting over het vakgebied (in- en extern); juridisch en beleidsmatige advisering over de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijk beleid binnen het vakgebied
• Privaat- en publiekrechtelijke ondersteuning van de afdeling in algemene zin
• Coachen en aansturen van (beleids)medewerkers van de afdeling
• Deelnemen in projectgroep implementatie Wro/Grondexploitatiewet
• Aanpassen verordeningen zoals planschadeverordening, en uitvoeren publiekrechtelijke verordening (Apv) in het kader van       handhaving,
• In juridisch vakberaad leveren van bijdragen bij het moderniseren van gemeentelijke verordeningen en het adviseren van de afdeling op publiekrechtelijk gebied
• Grondbeleid (opstellen beleidsnotities voor college en gemeenteraad, notities en adviezen volgend uit de werkgroep Grondbedrijf)
• Adviseren op het gebied van de Wvg, de Onteigeningswet en Staatssteun
• Adviseren over toepassing van publiekrecht of privaatrecht in handhavingsprocedures en handhaving op basis van privaatrechtelijke overeenkomsten of op basis van publiekrechtelijke verordeningen (Apv)
• Voeren van periodiek(politiek en bestuurlijk) overleg met vakwethouders, college van burgemeester en wethouders, raad(scommissies) en management.
• Vertegenwoordiging gemeenten bij juridische geschillen, in bezwaar- en beroepsprocedures, in civielrechtelijke procedures bij de Kantonrechtbank en in Bestuursrechtelijke beroepsprocedures bij de Rechtbank.
• Partijvertegenwoordiging bij juridische geschillen en in mediations.

 

Waar kan ik u bij helpen of heeft u een specifieke vraag? Bel of mail me en we kunnen verkennen waarbij ik u kan helpen!